9 มิถุนายน 2559 : เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ 2559 เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี ทำไมถึงเป็นวันที่ 9 มิถุนายน เรา Talka ขอย้อนกลับไปเล่าถึง วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นวันที่ชาวสยามเกิดความเศร้าโศกใจเป็นอย่างมาก เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล (ร.8) ทรงเสด็จสวรรคตด้วยพระแสงปืน

9

คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กราบบังคมทูลอัญเชิญ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดช เสด็จขึ้นครองราชสมบัติขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี ทรงมีพระนามว่า “ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ซึ่งในขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง 19 พรรษา เท่านั้น ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จึงต้องมีได้มีการจัดตั้งคณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ จนกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช จะทรงบรรลุนิติภาวะ ทั้งยังทรงมีภารกิจในการศึกษาต่ออีก

11

ระหว่างที่ประทับอยู่ต่างประเทศนั้น ได้ทรงหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิตติ์ กิติยากร ธิดาในพระวรวงศ์เธอ-กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ และหม่อมหลวงบัว กิติยากร เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2492 และได้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสขึ้นในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2493 และสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินี

10

ทรงได้เข้าพิธีพระบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชสมบัติในวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง และได้มีพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้นว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” เป็นวันที่ชาวไทยรู้จักกันในชื่อ “วันฉัตรมงคล”

3

พระองค์ทรงงานหนัก เพื่อประโยชน์สุขของชาวไทย ทรงครองแผ่นดินด้วยหลัก ทศพิธราชธรรมอย่างแท้จริง talka ขอรวมภาพพระราชกรณียกิจของพระองค์มาให้ดูกัน

fdacebgihj

เรา talka ขอร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

ขอบคุณ photoontour

 

SHARE