ประกาศผลรางวัลผู้โชคดีได้รับของรางวัลสุดน่ารักจาก Disney TsumTsum รอบสุดท้ายย!!!

ขอบคุณที่ร่วมลุ้นโชคชิงรางวัลด้วยกันในครั้งนี้ค่ะ ผู้ชนะรางวัลทุกท่านจะได้รับของรางวัลจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้กรอกมาภายในวันที่กำหนดนะคะ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 19 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

สิริวรรณ สุภาพ
พรสวรรค์ กรุดเงิน

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

หนูกาญ คำอินทร์
ซายนะ โสะสะ
วุฒิชัย​ เต็งใช่สุน​
ณัฐธิดา มณีกัน
ลอองศรี วงค์สุวรรณ
นภัสภรณ์ จันทร์โท
อารฎา โถรัตน์
ไหมแพร แสงเกิด
ปุญญิศา จันทร์ดี
สายรุ้ง บ่อแก้ว
วันเพ็ญ สุเพ็งคำ
วัชรี มังคลา
ภิญญาพัชญ์ จองเฉลิมชัย
หญิง สนเล็ก
ยุพา อุปพงษ์
นงนุช ลุ้ยประเริฐ
ณฐพล ปักสีวิเศษ
นายวิทวัส คำกล่อมใจ
ณัฐสุดา ระยะกุญชร
กานต์พิชชา อินทนน

 

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 20 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

ศิริภรณ์ เพ็งเอี่ยม
รัตนา วงเวียน

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

ปานจินดา เหลืองอ่อน
อังคณา โตมอญ
รัชภาคย์ จิตรรักษ์
กานต์พิชชา อินทนน
ไตรรงค์ จันทร์อัมพร
ศรินทิพย์ ตั้งใจจริง
รัชดาพร สุทะนะ
สมหญิง รักไทย
ณัฐวรรณ แสงเฟื่อง
ปิยะ อุณวงศ์
ธเนศ กิตติชีวเวช
จินดา กำแพงแก้ว
สุนิษา ธรรมพรต
อชิตะ พงศ์กรกัมพล
นฤมล ชัยแก้ว
สมชัย แซ่ลิ่ม
จริยา วงษ์มาลัย
นฤมล โสภณพัชรธรรม
น.ส อพัทรา คำวงษา
อรชุดา แซ่เล้า

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 21 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

นฤมล สินเชย
แสงระวี ศิลปาจารย์

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

วิภาภรณ์ รักษาวงษ์
สลิลทิพย์ เทศสุด
รัชนี ชัยรักเกียรติ
เบญจมาศ บุญณะอินทร์
บุณฑริก บุญช่วย
จุไรรัตน์ เสงี่ยมจิต
ด.ญ.ภัทรภร เหลืองอ่อน
สุนันทา ชีวกิดาการ
ธิดารัตน์ จันหนู
อรวรรณ สุดประเสริฐ
เนสรา รักษ์กระโทก
จินตนา เพชรเกษมสุข
อภิเทพ บุญช่วย
ภัทรพร มานะวงศ์เจริญ
มาลี แซ่เอี้ยว
กิ่งเพชร แก้วกองทรัพย์
ภคมน ศรีธรรมมา
อลิษา พิมเสน
บุษราศรี บุญสม
กอบกาญจน์ ยิ้มเจริญ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 22 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

กิตติพงศ์ นิ่มอนุสสรณ์กุล
ชานนท์ แซ่ลิ่ม

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

จิณห์ปวัน อึ๊งศรีวงษ์
ศมนณกร ไกรทอง
อนุสรา จำรัสภูมิ
ยุภา เปรียบยอดยิ่ง
สายพิน แก้วปวงคำ
วริษฐา แสนเกษม
ดวงสุดา แก้วคำมี
ปนัดดา ไทยทอง
สุภาพร แก้วพรม
ธัทศนีวรรณ ชุมคง
น้ำฝน คล้ายอุบล
ปิยนุช สุขทวี
สมบูรณ์ อุดหนุนเผ่าพงษ์
สันติพงษ์ แท่นเพชร
แก้ว ตั้งใจจริง
เปมิกา พุทซ้อน
วันวิสาข์ บัวบาน
นงนุช ชัยฤกษ์
มาลินี มณีนก
นางสุภาพร ฐิติพงศ์พิชญา

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

กุหลาบทิพย์ จันทาทุม
นางสาวดาวเรือง สุดใจ

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

Ananta Keadkan
ซูเฮบ จอหวัง
หฤทัย แซ่จุง
นก เปรมอนันต์
ชญานิษฐ์ พรมเทศ
พลากร แสงเกิด
สุพัตรา ไกรงาม
ธันยพร เรไร
ลักษิกา ศรีวิจิตรปภรณ์
ด.ช.อมรเทพ สีดาวเรือง
ปอรวีร์ สุภาวาส
นฤมล เต่าทองคำ
ศศิประภา เมธาสถิตย์สุข
พัฒนา บัวสาย
สมสมร จริยไพบูลย์
มนต์ตา ดุลยาชีวะ
น.ส.ศุภาวรรณ สิทธิแก้ว
อาภาวรรณ วันนา
สุทธิตา เกี๋ยงมะนา
arre raksawong

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 24 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

พีระพงษ์ ศุภสมภพ
นันทณัฐ ภูสีสม

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

นัชชา แนวบุตร
ยศวดี สมพร
อรุณี เกียรติจินดาวงศ์
พัชราพรรณ์ นัยติ๊บ
จีราวรรณ ไทยสม
สายฝน แก้วเจริญ
นฤดม มณฑาณี
วันวิสา ทิพย์มะณี
ถาวร สีสาพันธ์
อสมา ทิมสุวรรณ
เบญจวรรณ ภัชราภรณ์
อุไรวรรณ บูระวงษ์
พรนัชชา ทองเพ็ง
พงศ์พิชาญ ทูลสูงเนิน
ภูดิส ทองเพ็ง
กมลรัตน์ กิตติพิมพานนท์
วรรณพร อังคศิริกุล
ทิพวารี ม่วงนนทศรี
วรัญญา เมืองเจริญ
จันทร์แสง จันทร์กฤษ

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 25 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

ยุภาภรณ์  

เลสะคำภู

ขวัญวาริน เกิดวาระ

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

อธญญา เสฐปภากานณ์
เบญจวรรณ คงมานนท์
ชนิดาภา ทองขร
ดวงเดือน อยู่สถาน
นวลรัตน์ พุ่มจำปา
สมฤทัย นิวาสกุล
พลอยชมภู ปัญญายิ่ง
ปราณี มีมงคล
ศศิธร ไพรเลิศ
เรวดี ชุมคง
หทัยรัตน์ นาเอก
บัวพันธ์ มารศรี
Kantima Fongprapun
นิภาวรรณ เตือนใส
ศุภนันท์ พึ่งกุศล
ณิชกานต์ แซ่ด่าน
รุ่งไพลิน แซ่โง้ว
พรภิรมย์ ศรชัย
ปนิดา โค้วสุวรรณ
พัทธรนันท์ พิลา

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

รัฐกรณ์ อูปขาว
อนิสา รัตนเทพี

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

แพรไหม เสงเกิด
มัสติกา พรหมโชโต
อาทิตยา ปัจฉิม
สิรินภา แสนบุดดา
ศิริขวัญ กสิพันธ์
ศิรดา ฉุนโต
สิทธิโชค จองเฉลิมชัย
อุมาพร บัวเนตร
มารีน่า วาโยสัน
ปิยนุช กุลเพขรกรัณย์
นฤมล สรอยศักดิ์
มณีจันทร์ พรไพศาล
ประภาเพ็ญ อนุมานไพศาล
ปิยภัทร อินทวิสัย
ธาลินี มาลัยทอง
นภาภรณ์ จารุเลิศสิริกุล
Tiamkhae Iamsaard
chantana tonkhum
กิตติมา ฉันทวิลาศ
สุพิชาดา อาจวิชัย

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 27 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

อัญชลิกา ไทยจรรยา
วิลัยลักษณ์ มาร์เทลล์

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

มาลินี วรเจริญ
นิธิศ บุญญาภิสมภาร
อธิยุต สิงหะการ
จามจุรี ดีเลิศ
ณัฐสิมา ศิริวรรณ
ชุลีพร เทียมสุวรรณวิไล
กุหลาบ แสงสว่าง
Chalermpol Kongsomboon
สุวลี แซ่เฮ้ง
พรรนิภา ศรีวงษ์
กฤตยา ชายสำโรง
Nitchanan Sriwichien
ปิยะวรรณ พูลเพิ่ม
วีระชัย พังทุย
อาซูรา ดือเร๊ะ
พลอยพรรณ ฮิมหมั่นงาน
ณัฐชามญฑ์ เลิศขจรศักดิ์
วราภรณ์ ศรีวงษ์
นัฐฐา จันทร์ธิมา
สิฑารัตน์ คำทุม

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับของรางวัลกับการร่วมเล่นเกมในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 

ผู้ชนะรางวัล: เบาะหรรษา มูลค่า 650 บาท 2 รางวัล ได้แก่

สุชาติ ส่งล้อม
วิภาพร วิศวะสุขสงวน

 

ผู้ชนะรางวัล: ร่มแก๊งซ่า มูลค่า 350 บาท 20 รางวัล ได้แก่

อสมา เฟริท
รัตนา นนทนาคร
ปนัดดา น่วมนิ่ม
นงนุช พ้นภัยพาล
กาญจนา บรรจงจินดา
วิลาวัลย์ จันบุตตา
ธนัชพร วงค์สุวรรณ
ภาวินี อำพันศรี
บัว เลิศบางพลัด
พิลาวรรณ เหมะเทวัน
นฤมล สินเชย
กุสุมา บุญช่วย
ลดาฎา วรญาพันธ์
ชลธิชา คล้ายนิ่ม
วรินทร์กาญจน์ ใจเพ็ชร
วิรชาดา แสงชาติ
อาทิตยา กาติ๊บ
ศิรินันท์ ใจมอย
สุภาพร สำอางค์ศรี
ธิษณา ศักดิ์ธรรมเจริญ
SHARE